Mοντέλο Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικών για την Κλιματική Αλλαγή
2022-09-24, 11:30–11:45 (Europe/Athens), Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΜΠ

Σύμφωνα με την UNESCO, η εκπαίδευση είναι ένας βασικός άξονας της παγκόσμιας δράσης για την κλιματική αλλαγή, επειδή μπορεί να ενισχύσει τη γνώση, να επιτρέψει τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα την ενημέρωση και να ενθαρρύνει αλλαγές συμπεριφοράς για την υιοθέτηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής. Από αυτή την άποψη, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή είναι ζωτικής σημασίας. Η απειλή της κλιματικής αλλαγής και η συνεχιζόμενη πανδημία έχουν αναδείξει την ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν στέρεες δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού τόσο στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου όσο και στις ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας.
Στην εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια: μερικά από αυτά σχετίζονται για παράδειγμα με την πολυεπιστημονική φύση της κλιματικής αλλαγής ή τη μη κατανόηση της θεματικής από την πλευρά των μαθητών. Αδιαμφισβήτητα βέβαια, το πιο σημαντικό εμπόδιο προέρχεται από την έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και τη δημιουργία διδακτικού υλικού σχετικό με τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το έργο Erasmus+ με τίτλο «Towards a new model of Teachers' Professional Competence Development on Climate Change» (Ακρωνύμιο: ClimaTePD) https://www.climatepd.eu, έρχεται να γεφυρώσει την εκπαίδευση για την αλλαγή του κλίματος και παράλληλα να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες μέσω προγραμμάτων Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών ως μέσα για τη βελτίωση της διδασκαλίας τους και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη δια ζώσης αλλά και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον, το πρόγραμμα έρχεται να βελτιώσει τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών εισάγοντας νέα παραδείγματα και νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ανοικτής πρόσβασης, μεθόδους όπως και εργαλεία παιχνιδοποίησης για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Διερευνώντας την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό γραμματισμό των εκπαιδευτικών και τα προγράμματα TPD σε Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Βουλγαρία, Τουρκία (χώρες κοινοπραξίας) και πέραν αυτής, θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε ότι οι ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να μετατραπούν σε ένα πολύ επιτυχημένο εργαλείο που φέρνει σε επαφή διαφορετικές ομάδες-στόχους και ιδιαίτερα οι σχολικές κοινότητες προκειμένου να ακολουθήσουν μια κοινή στρατηγική για την ουσιαστική κοινωνική μάθηση για την κλιματική αλλαγή. Μια πολυδιάστατη μαθησιακή προσέγγιση της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή, που περιλαμβάνει ψηφιακά εργαλεία, μάθηση με βάση το παιχνίδι και εκπαιδευτικά σενάρια που θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς ως υποστηρικτικό διδακτικό υλικό σε δια ζώσης, ψηφιακά και μικτά περιβάλλοντα μάθησης, μπορεί να χαρακτηριστεί περισσότερο από ωφέλιμο για τους μαθητές σε όλες τις χώρες.


1) Η κατάσταση αναφορικά με την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής και των ψηφιακών δεξιοτήτων διδασκαλίας στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Διερεύνηση, περιγραφή και ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή της Εκπαίδευσης για την Κλιματική Αλλαγή για την Αειφορία σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα.

2) Ψηφιακά σενάρια θα στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν ικανότητες που σχετίζονται με (i) την ενσωμάτωση της διάστασης της κλιματικής αλλαγής στη διδασκαλία τους· (ii) χρήση μεθόδων διερευνητικής μάθησης και παιχνιδοποίησης κατά τη διδασκαλία σχετικά με την κλιματική αλλαγή και (iii) ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και μεθόδων διδασκαλίας για την παροχή διδασκαλίας για την κλιματική αλλαγή σε διά ζώσης, ψηφιακά και μεικτά περιβάλλοντα μάθησης.

3) Πρόσκληση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή με διερευνητική μάθηση, την παιχνιδοποίηση και ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας

See also:

Εργασία:
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ηράκλειο, Κρήτη
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ), Ομάδα Κοινωνικο-εκπαιδευτικής Έρευνας και Καινοτομίας

Υποψήφια Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών :1) (M.Sc) Eιδίκευσης με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» 2) (M.Ed) Ειδίκευσης με τίτλο « Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών».

Επιστημονικό Έργο
-Δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων και εργασιών μαθηματικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο και διεθνές επίπεδο.
-Σχεδιασμός και εκπόνηση διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού (εκπαιδευτικών σχεδίων καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων δημοσιευμένα κατόπιν αξιολόγησης του περιεχομένου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ως μέλος επιστημονικών ομάδων εργασίας χρηματοδοτούμενων έργων).

Διδακτική και Επιμορφωτική εμπειρία
-Παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης (Ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης και κινητικότητας προσωπικού Erasmus+ KA1, επιμορφωτικά σεμινάρια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα -Massive Open Online Courses, MOOC, Εθνικά & Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά συνέδρια)
-Επιμορφωτικό έργο (επιμορφώτρια επιμορφωτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δια ζώσης και εξ αποστάσεως, εισηγήσεις σε επιμορφωτικά εργαστήρια εκπαιδευτικών στα πλαίσια συνεδρίων, πολλαπλασίαστρια στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (ΙΕΠ)
-Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής συνεδρίων & Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Δράσεων- Κριτής Εργασιών Επιστημονικών Περιοδικών
-Επικουρικό έργο στην υποστήριξη και επίβλεψη προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε)
-Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Έργα. (Πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Επιστημών Scientix. (www.scientix.eu/).Επιμορφώτρια και Μέντορας πολλών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Inspiring Science Education www.inspiringscience.eu/ , Open discovery Space για τη σχολική καινοτομία στην εκπαίδευση των θετικών επιστημών www.opendiscovery.eu/ , Go–Lab project https://www.golabz.eu/ , Developing and Evaluating Skills for Creativity and Innovation (DESCI) http://www.desci.eu/ )

This speaker also appears in:

Dr Kathy Kikis-Papadakis has extensive experience in RTD management at various educational levels. She received her PhD in Educational Planning and Evaluation. Since 1993, she is leading the Socio-Educational Research and Innovation Group at FORTH/IACM. All of her research work is oriented towards educational policy and evaluation, with particular attention on the gender dimension in science education, organizational change and public engagement. Her current interests are in the areas of citizen science, place-based learning, profiling of learners and educational governance.

Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας, ΙΤΕ