Σχεδιασμός ηλεκτρονικού μαθήματος για την διδασκαλία των εικαστικών επαγγελμάτων στο δημοτικό
2021-11-27, 12:50–13:10 (Europe/Athens), Room1

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την συνολική προσπάθεια υλοποίησης ενός εικονικού web-based learning μαθήματος αξιοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων Moodle. Στόχος της εργασίας ήταν να μελετηθεί η προσέγγιση της διδασκαλίας των εικαστικών επαγγελμάτων σε μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού και να ενσωματωθούν οι αρχές σχεδιασμού ενός εικονικού μαθήματος, με προϋπόθεση την εφαρμογή ενός μικτού μοντέλου μάθησης, συνδυασμού της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονική μάθηση, εικαστικά, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, web based learning, ασύγχρονη εκπαίδευση, ελεύθερο λογισμικό


Στα πλαίσια παρακολούθησης του μαθήματος Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που εντάσσεται στα προσφερόμενα μαθήματα του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την εκπαίδευση” (Τ.Π.Ε. για την Εκπαίδευση), συστάθηκε μια τριμελής ερευνητική ομάδα εκπαιδευτικών, προκειμένου να μελετηθούν οι αρχές σχεδιασμού περιβαλλόντων εικονικής μάθησης (Virtual learning environment - VLE) σε πλατφόρμες που καταχωρούνται στο διαδίκτυο (Web - based learning) αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το ελεύθερο λογισμικό Moodle στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Σκοπός ήταν η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μαθήματος, στο οποίο εφαρμόζεται ένα μικτό μοντέλο μάθησης, συνδυασμού της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
Η τριμελής ομάδα αποτελείται από δύο Νηπιαγωγούς και μία Εικαστικό. Ως γνωστικό αντικείμενο για την δημιουργία αυτού του μαθήματος έχουν επιλεγεί τα Εικαστικά, καθώς πρόκειται για ένα αντικείμενο που είναι οικείο και ενδιαφέρον, ενώ ταυτόχρονα ταιριάζει με τη φύση και τον προσανατολισμό του συγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

See also: O Σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία των εικαστικών επαγγελμάτων σε μαθητές δημοτικού

Η Θεοδώρα Μιχελοπούλου είναι εικαστικός, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίων και αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, είναι φοιτήτρια στο Διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση".

print("Hello word!")

I am Chasioti Panoraia, a preschool teacher with a specialization in S.T.E.A.M education and i've been working in private schools as a S.T.E.A.M educator for preschool and primary school children.
I graduated from the Department of Preschool Education and Educational Planning Sciences (University of the Aegean,2019) and I decided to continue my studies MSc Information and Communication Technologies for Education at National and Kapodistrian University (2020), as it is the core of my educational and research interests.

Presentations at conferences:
-"From philosophy to counseling: philosophical counseling as a lever to support educational work", Presentation of work at the 1st Panhellenic Conference of Undergraduate Students "Edutopia".

Η Μαρία Μαργαρίτα Στασινού είναι απόφοιτος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στο Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και παρακολούθησε επιμόρφωση πάνω στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ.
Συνεχίζει τις σπουδές της στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση". Ασχολείται με τον εθελοντισμό και της αρέσει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως εργαλείο για δημιουργία, παιχνίδι, διδασκαλία και μάθηση.