Το Moodle ως περιβάλλον καλλιέργειας των 4Cs στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2021-11-27, 15:10–15:30 (Europe/Athens), Room1

Η καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων μάθησης (4Cs), η επικοινωνία, η συνεργασία, η κριτική σκέψη, και η δημιουργικότητα, την εποχή των ταχέως μεταβαλλόμενων τεχνολογικών συνθηκών, κρίνεται απαραίτητη. Το πρόγραμμα σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ελληνικού σχολείου, στηρίζεται στις θεωρίες του κονστρουκτιβισμού, της ανακαλυπτικής μάθησης, στην εφαρμογή της ομαδοσυνεργαστικής διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πρακτική. Η εποικοδομητική μάθηση με χρήση Η/Υ αξιοποιεί τις γνωστικές και μεταγνωστικές λειτουργίες και οργανώνει εκ νέου τους τρόπους που οι μαθητές αναπαριστούν τη γνώση τους. Μέσω της χρήσης των ΤΠΕ διαμορφώνεται κλίμα συνεργατικής μάθησης όπου η ενεργή συμμετοχή των μαθητών αυξάνει τα κίνητρα μάθησης, καθιστώντας τους δημιουργούς. Η ηλεκτρονική μάθηση είναι ένας ξεχωριστός τύπος εκπαίδευσης, όπου η διδασκαλία μπορεί να επιτευχθεί εξ ολοκλήρου από απόσταση ή να εφαρμοστεί το μοντέλο μεικτής μάθησης (blended learning), όπου η ψηφιακή τάξη λειτουργεί συνδυαστικά με τη διά ζώσης διδασκαλία.
Η παρουσίαση αναφέρεται τόσο στον τρόπο αξιοποίησης των συνεργατικών πόρων του Moodle, όσο και των εργαλείων Web 2.0, που εισήχθησαν στο περιβάλλον του, για την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα και την οικοδόμηση κοινότητας μάθησης. Η υλοποίηση επιτεύχθηκε σε μαθητές Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου εντός και εκτός τάξης, με το μοντέλο της μεικτής μάθησης.
Οι μαθητές στο περιβάλλον του Moodle γίνονται συνδημιουργοί περιεχομένου, καλλιεργούν την αυτορρύθμιση στο πλαίσιο της ομάδας, επικοινωνούν, συνεργάζονται, εφαρμόζουν την αυτοδιόρθωση και την ετεροδιόρθωση, καλλιεργούν την κριτική σκέψη και δημιουργικότητα, διαχέουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Το Moodle καθίσταται δυναμικό περιβάλλον συνεργατικής μάθησης και αλληλεπίδρασης, που συμβάλει στην καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων (4Cs) σε ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης.

See also: Presentation

Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης, M.Ed, υποψήφια PhD του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Συντονίστρια επιμορφωτών και Επιμορφώτρια σε σεμινάρια ψηφιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (eTwinning). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στη μεικτή μάθηση, στην προσπάθεια οι μαθητές να αποκομίσουν τα περισσότερα δυνατά οφέλη από την ενασχόλησή τους με αυτό τον τρόπο μάθησης. Δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια εντός και εκτός της χώρας, με θεματικές που αφορούν στα Μαθηματικά, τη Ρομποτική, τη Φυσική, τη Φιλαναγνωσία, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τα projects στην εκπαίδευση, εφαρμόζοντας τη διαθεματικότητα.