Παιγνιώδης Μάθηση σε Ενήλικους Σπουδαστές
2021-11-27, 10:50–11:10 (Europe/Athens), Room1

Η παιγνιώδης μάθηση δρα υποστηρικτικά στη μαθησιακή διαδικασία ενισχύοντας τη μάθηση, την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους σπουδαστές, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία μέσα από ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης για τους σπουδαστές. Η παιγνιώδης μάθηση είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση που εμπνέεται από το πώς λειτουργούν τα καλά παιχνίδια, ώστε να εφαρμόσει κατάλληλα στοιχεία των παιχνιδιών αυτών, κατά το σχεδιασμό περιβαλλόντων μάθησης. Η υιοθέτηση μιας διδακτικής προσέγγισης με βάση την παιγνιώδη μάθηση βοηθά στην υιοθέτηση αυθεντικών στόχων, οδηγεί στην ευκολότερη επίλυση προβλημάτων, ενισχύει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, υποστηρίζει την επικοινωνία και θέτει τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού κλίματος στην τάξη.

See also: Presentation_Gameful_Learning_for_Adults_by_Serafeim_Triantafyllou

Serafeim A. Triantafyllou is a Computer Science Teacher. He has worked as a Computer Science Teacher in schools of Secondary Education of Greek Ministry of Education and Religious Affairs. He has been awarded a Microsoft in Education Certificate in recognition of membership in the Certified Microsoft Innovative Educator. He was born in Thessaloniki, Greece. Serafeim received his BSc in Applied Informatics from the Department of Applied Informatics of University of Macedonia (Greece), an MSc degree in Continuing Education from the Department of Educational and Social Policy of the University of Macedonia (Greece), and a Master Degree of Education in Special Education from the Department of Education of University of Nicosia (Cyprus) and the Department of Educational Sciences and Early Childhood Education of University of Patras (Greece). He has completed to satisfaction the (400 hours) educational program in intercultural education from the Department of Economics of University of Piraeus. He has completed to satisfaction the 1st EURASIP-GAIPDM Seasonal School on “Learning from Signals, Images, and Video” from the School of Informatics of Aristotle University of Thessaloniki (Greece). He holds a certificate of Membership of IEEE Education Society that recognizes him as the Affiliate in good standing, denoting a personal and professional commitment to the advancement of technology.

He has attended IEEE conferences, Lifelong learning conferences and other education conferences. He taught in School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE), Annex of Thessaloniki (Greece) for the academic years 2017-2018 and 2018-2019. He has worked as a reviewer for different journals. Serafeim is also a certified trainer for Adults of non-formal education by the National Organization for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance – EOPPEP. He worked as a professor of Computer Science in Public Vocational Training Institutes. He also worked as a professor of Computer Science in AKMI Vocational Training Institute, in PASTER Vocational Training Institute, in Vocational Training Centres and Lifelong Learning Centres. His research interests are in the areas of E-Commerce Technologies and User Experience, Gamification Technologies, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Web browser technologies and programming languages, Special Education, Lifelong learning and e-learning. Serafeim is also author of computer science and pedagogy books.