Αξιοποίηση του Moodle στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΑΠΚΥ
2020-11-27, 16:50–17:10 (Europe/Athens), Room 1

Η υιοθέτηση σύγχρονων μεθοδολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κι η αξιοποίηση κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διασφάλιση εξαιρετικής μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών. Στο πλαίσιο της καθοδήγησης και υποστήριξης του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚυ), το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Μεθοδολογίας (ΕΕΥΜ) ανέπτυξε την εξαμηνιαία αυτοτελή επιμορφωτική Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) «Εισαγωγή στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση», η οποία προσφέρεται διαδικτυακά από τον Σεπτέμβριο 2019, σε όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΑΠΚυ. Στην παρουσίασή μας θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάσαμε και πετύχαμε τη σταδιακή εξοικείωση του ακαδημαϊκού προσωπικού με τα διαθέσιμα εργαλεία που παρέχει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass (Moodle), μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους ως «φοιτητές» σε μια αυτοτελή Θ.Ε. που στόχευε, κυρίως, στην επιμόρφωσή τους σχετικά με τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εξ αποστάσεως διαδραστικών δραστηριοτήτων και οπτικοακουστικού υλικού.

See also: Presentation

Stella Lambis holds a BSc in Computer Science (Loughborough University UK) and an MA in
Educational Technology (University of Cyprus). She currently works at the Open University of
Cyprus in the Lab of Educational Material and Methodology where she is mainly involved in
the design and development of interactive activities, multimedia content, video lectures and
video animations using software such as the Articulate 360 suite, Vyond, Camtasia and
Panopto. Additionally, she focuses on designing and implementing workshops and webinars
for the training and guidance of the academic staff.

Antri Avraamidou holds a BA in Educational Sciences (University of Cyprus), an MA in ICT and Education (University of Leeds, UK) and a PhD in the area of Mathematics Learning and Digital Games (University of Leeds, UK). She currently works at the Laboratory of Educational Material and Methodology of the Open University of Cyprus and has previously worked as a teacher in elementary schools, as a research associate at Cyprus Pedagogical Institute, as an instructional/learning designer at CARDET and as an adjunct faculty (Tutor) in Educational Technology at the University of Nicosia (Cyprus). She has participated in European Union-funded projects through which she has expanded her level of expertise on ICT and education, in-service teacher ICT training, visualised learning design methodologies, instructional design and the use of ePortfolio and eAssessment. In addition, she has published a number of journal articles on visualised learning design and on mathematics and gameplay.