“ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ- Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

Reviews are a valuable tool for speakers to improve their content and presentation. Even a short review can prove valuable to a speaker! Please take the time and communicate your feedback in a constructive way. Thank you for your feedback!