Giorgos Sarlas

Ο Γιώργος Σάρλας είναι Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής με Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με Μεταπτυχιακό δίπλωμα του Ε.Α.Π. στο πρόγραμμα Εκπαίδευση Ενηλίκων, είναι Μόνιμος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής σήμερα στο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Σύμβουλος Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής (Mentoring) στην πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του ΣΕΦΑΑ Αθήνας, Συντονιστής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας Impact-Sport+ Εκπαιδευτικών Β/Θμιας Εκπαίδευσης, Επιμορφωτής/Πολλαπλασιαστής στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» του Ι.Ε.Π., Συντονιστής στην υλοποίηση της πράξης Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης, Εκπαιδευτής Ενηλίκων και Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Έχει ασχοληθεί με την Προπονητική και Προγράμματα άσκησης ομαδικά – ατομικά, την Προπονητική Ποδοσφαίρου στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι Πειραιά.
Έχει λάβει επιμόρφωση πέρα από την Προπονητική, στην αύξηση της Φυσικής Δραστηριότητας των λιγότερο φυσικά δραστήριων μαθητών, Στις σύγχρονες μεθόδους και προσεγγίσεις της Φυσικής Αγωγής στη Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών και στην Επίβλεψη – mentoring, στην Υποστήριξη Παιχνιδοποιημένης Σωματικής Άσκησης μέσα και έξω από τα Σχολεία, Στην εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε στην διδακτική πράξη, στις Τ.Π.Ε και στις μεθοδολογικές / παιδαγωγικές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Στην Ατομική συμβουλευτική των μαθητών και τον θεσμό του εκπαιδευτικού ως ατομικού σύμβουλου στους μαθητές, στην επικοινωνία, στη δυναμική της ομάδας και στην επίλυση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον, στην ενίσχυση της πρόληψης στη σχολική κοινότητα, ΚΕΘΕΑ, Στην Παραβατικότητα ανηλίκων, στις Πρώτες Βοήθειες και στην Καρδιοπνευμονική Aναζωογόνηση, Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μαθητών και Εκπαιδευτικών, Υ.Π.Ε.Θ, Ι.Ε.Π., « Kids Save Lives», 2020, Στο ανθρωπογενές περιβάλλον και την αειφόρο διαχείριση, στην πιλοτική δράση «Εργαστήρια δεξιοτήτων» στη Β/θμια Εκπαίδευση.

The speaker's profile picture

Sessions

11-28
15:40
20min
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Giorgos Sarlas, Theodoros Tsourakis

Διδακτική προσέγγιση συγκεντρωτικής αξιολόγησης των θεωρητικών γνώσεων μαθητών/τριών Γυμνασίου, από το ηλεκτρονικό βιβλίο Φυσικής Αγωγής, μέσω της πλατφόρμας moodle, με την αξιοποίηση των καινοτόμων προσεγγίσεων ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Αξιολογείται, μέσω του υποστηρικτικού εργαλείου «κουίζ» της πλατφόρμας moodle με διαμορφωτική αξιολόγηση, ο γνωστικός τομέας της μάθησης, της γνώσης, και της κατανόησης αρχών και εννοιών. Σκοπός είναι η ανατροφοδότηση. Βοηθά τον εκπαιδευτικό να διαμορφώσει καλύτερη αντίληψη, παρέχει πληροφορίες για το επίπεδο προόδου σε σχέση με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Βοηθά τους μαθητές να λάβουν άμεσα αντιπροσωπευτική ανατροφοδότηση, για την προσπάθεια, την πρόοδο και την επίτευξη σε περισσότερο του ενός τομείς της μάθησης. Αναστοχάζονται επί της διαδικασίας με συμπλήρωση ερωτηματολογίου αποτύπωσης εντυπώσεων.
Η Διδακτική παρέμβαση του «test Γνώσεων» μέσω moodle.
Το Moodle είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα εικονικού περιβάλλοντος μάθησης που χρησιμοποιείται σήμερα από 120 εκατομμύρια χρήστες, με χρήση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Το URL του δικτυακού τόπου moodle του μαθήματος είναι https://moodle.geosarlas.sites.sch.gr
Οργάνωση του τμήματος Ενημέρωση των μαθητών ανά τάξη, για μελέτη των αντίστοιχων κεφαλαίων του Βιβλίου. Συζήτηση για τον τρόπο διεξαγωγής, τον σκοπό, τους διδακτικούς στόχους σε γνωστικό επίπεδο και την επίλυση αποριών. Ορισμός ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής.
Δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων (Question bank), με ερωτήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας ανά τάξη, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης του κενού, σωστό - λάθος, αντιστοίχισης, καλύπτοντας τα διδακτικά αντικείμενα. Η βαθμολόγηση είναι θετική σε κάθε σωστή απάντηση, αλλά υπάρχουν και ερωτήσεις με αρνητική βαθμολόγηση σε λάθος απάντηση.
Η υλοποίηση πραγματοποιείται στο εργαστήριο Πληροφορικής. Οι μαθητές εισέρχονται, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους, στην ηλεκτρονική τάξη moodle του μαθήματος, όπου βρίσκουν ενεργοποιημένο το αντίστοιχο Test του τμήματος, με πακέτο ερωτήσεων τυχαίας κατανομής. Η μέση διάρκεια συμπλήρωσης είναι 20-25 λεπτά. Μετά την υποβολή εμφανίζεται η βαθμολογία, τα τυχόν λάθη και η υπόδειξη του σωστού για ανατροφοδότηση.
Αποτελέσματα – συμπεράσματα.
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου στο moodle αμέσως μετά, για την αποτύπωση εντυπώσεων. Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε αρχείο .ods, ανάλυση συμπερασμάτων της αξιολόγησης και του ερωτηματολογίου.
Η διδακτική προσέγγιση εφαρμόστηκε, το 2018-19 και το 2019-20 στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας. Από την συλλογή των απόψεων των μαθητών, τεκμηριώνεται η θετική εικόνα που αποτυπώθηκε, για την εξάσκηση των γνώσεων, την αντικειμενικότητα και την πρωτοτυπία.

Room 2