Ioannis Petroulis

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος «Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου του Πειραιά, με μεταπτυχιακές σπουδές με τίτλο: «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα», έχοντας ακολουθήσει την κατεύθυνση της «Ηλεκτρονικής Μάθησης».
Από το 2014 είμαι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), εκπονώντας τη Διδακτορική Διατριβή με θέμα: «Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης». Αντικείμενο μελέτης και έρευνάς μου αποτελούν οι Κοινότητες Διερεύνησης – ΚΔ (Communities of Inquiry – CoI) και οι μηχανισμοί της παιγνιοποίησης (gamification), καθώς επίσης και ο συνδυασμός τους, με στόχο την ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη συζήτηση που πραγματοποιείται εντός του πλαισίου ενός τέτοιου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και εν τέλει, την κατάκτηση της γνώσης. Στο πλαίσιο των διδακτορικών μου σπουδών, έχω συμμετάσχει είτε ως εισηγητής, είτε ως σύνεδρος, σε αρκετά Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια με αντικείμενο την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Παιγνιώδη Εκπαίδευση στο πλαίσιο Μεικτής Μάθησης.
Έχω εργασθεί στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (http://www.cti.gr/) – Computer Technology Institute and Press (CTI) “Diophantus” για 2 έτη, συμμετέχοντας σε εργασίες μελέτης ψηφιακών αποθετηρίων εκπαιδευτικού υλικού και ανάλυσης περιεχομένου σχετικά με το σχήμα μεταδεδομένων και τα πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας. Έχω συμμετάσχει επίσης, στη συγγραφή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση παρόχων περιεχομένου.
Από την 1η Φεβρουαρίου 2018 εργάζομαι στη Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) – ΜοΠροΦμεΑ – του Ε.Κ.Π.Α. (https://access.uoa.gr/), με ειδικότητα πτυχιούχου Θετικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Ψηφιακά Συστήματα.
Έχω παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια τόσο πάνω στο αντικείμενο του Προγραμματισμού, όσο και στο αντικείμενο της Παιδαγωγικής Επιστήμης και της Ειδικής Αγωγής. Μιλάω άριστα την αγγλική, την ισπανική, τη γαλλική και την αραβική γλώσσα.


Sessions

11-28
15:00
20min
Η δυναμική του Moodle στην υποστήριξη Μηχανισμού Παιγνιοποίησης Κοινοτήτων Διερεύνησης
Ioannis Petroulis, Maria Tzelepi, Kyparisia Papanikolaou, Aikaterini Makri, Maria Moundridou

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση α) του τρόπου με τον οποίο η πλατφόρμα του Moodle μπορεί να υποστηρίξει έναν μηχανισμό παιγνιοποίησης, ο οποίος σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε πραγματικές συνθήκες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας Κοινότητας Διερεύνησης (Παπανικολάου κ.ά., 2018; Πετρούλης, Τζελέπη & Παπανικολάου, 2019; Papanikolaou et al., 2020; Tzelepi et al., 2020) και β) των αποτελεσμάτων της αξιολόγησής του από τους εκπαιδευόμενους μέσω ερωτηματολογίου, όσον αφορά την αλληλεπίδρασή τους με τον μηχανισμό στο πλαίσιο της Κοινότητας Διερεύνησης, όπου οι εκπαιδευόμενοι συνεργαζόμενοι μεταξύ τους και καθοδηγούμενοι από τον εκπαιδευτικό, καταλήγουν στη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης (Garrison, Anderson & Archer, 2000).
Moodle & Μηχανισμός GAME FOCUS (GAmification MEchanism FOr CommUnitieS)
Στο πλαίσιο του προτεινόμενου μηχανισμού παιγνιοποίησης, αποδίδονται –με χειροκίνητο και αυτόματο τρόπο– στοιχεία παιγνιοποίησης στους εκπαιδευόμενους με στόχο την ενίσχυση της γνωστικής τους παρουσίας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία παιγνιοποίησης αποδίδονται ατομικά (α. Επιβράβευση Quiz και β. Επιβράβευση Συμμετοχής), ομαδικά (επιβραβεύσεις υπό μορφή οπτικοποίησης: α. Γνωστική Οπτικοποίηση “Starchart” και β. Κοινωνιόγραμμα), καθώς και ατομικά στο πλαίσιο της ομάδας (α. Επιβράβευση Κοινωνικότητας και β. Επιβράβευση Γνωστικής Υπεροχής). Για την υλοποίηση του μηχανισμού αξιοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία της πλατφόρμας Moodle:
● ο πίνακας κατάταξης που παρέχει αυτόματα το άρθρωμα “Level Up!” στον κάθε εκπαιδευόμενο ως επιβράβευση για τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες του μαθήματος,
● τα αρχεία αναφοράς (log files) και οι αναφορές (reports) που παράγει το Moodle και που αφορούν τις συζητήσεις, το περιεχόμενο των μηνυμάτων σε αυτές, καθώς και την επίδοση των εκπαιδευόμενων στα quiz. Τα δεδομένα αυτά αναλύθηκαν από τους ερευνητές, προκειμένου να αποδοθούν (χειροκίνητα) στους εκπαιδευόμενους: α) η Επιβράβευση Γνωστικής Υπεροχής, β) η Επιβράβευση Quiz, και γ) η Γνωστική Οπτικοποίηση “Starchart”. Οι συγκεκριμένες επιβραβεύσεις αφορούν τη γνωστική παρουσία κάθε εκπαιδευόμενου και της κοινότητας, κατά τη διάρκεια μιας ασύγχρονης συζήτησης
● το άρθρωμα “Social Network Analysis” (SNA) του Moodle, μέσω του οποίου παρέχονται: α) αυτόματα το Κοινωνιόγραμμα και η πυκνότητα του Κοινωνικού Δικτύου της ομάδας, για την χειροκίνητη ομαδική απόδοση της αντίστοιχης οπτικοποίησης στους εκπαιδευόμενους και β) αυτόματα οι τιμές κεντρικότητας Κοινωνικού Δικτύου για κάθε εκπαιδευόμενο, με στόχο την χειροκίνητη απόδοση ατομικής επιβράβευσης (Επιβράβευση Κοινωνικότητας), που εκφράζει τη θέση του εκπαιδευόμενου στην κοινότητα ως προς το βαθμό αλληλεπίδρασής του με άλλα μέλη της στη διάρκεια μιας ασύγχρονης συζήτησης.
Στοιχεία Αξιολόγησης: Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευόμενων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο Ερωτηματολόγιο Επιβραβεύσεων –που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας– το σύνολο των επιβραβεύσεων άρεσε στους εκπαιδευόμενους με την ατομική επιβράβευση κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Επιβράβευση Κοινωνικότητας) να συγκεντρώνει τις θετικότερες απαντήσεις (M = 4.03, SD = .3).
Συμπεράσματα – Μελλοντική Έρευνα: Όλα τα στοιχεία παιγνιοποίησης που αναπτύχθηκαν, βασίστηκαν σε δεδομένα που αντλήθηκαν από το Moodle και στη συνέχεια, αναλύθηκαν από τους ερευνητές, καθώς και σε πληροφορίες που παρείχαν πρόσθετα του Moodle, όπως το άρθρωμα SNA. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν στοιχεία παιγνιοποίησης, τα οποία βασίστηκαν σε ποιοτικά δεδομένα, όπως το περιεχόμενο των συζητήσεων.
Μολονότι τα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο μηχανισμό παιγνιοποίησης ήταν διαθέσιμα από την πλατφόρμα του Moodle, εντούτοις μόνο ένα πρόσθετο, το “Level Up!”, αξιοποίησε κατάλληλες πληροφορίες για αυτόματη απόδοση επιβραβεύσεων. Αναφορικά με τις δυνατές προς επιλογή συνθήκες του μηχανισμού απόδοσης διακριτικών (badges), που είναι ενσωματωμένος στην πλατφόρμα του Moodle, αυτές δεν ήταν αρκετές για την εφαρμογή του μηχανισμού που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, δεδομένου ότι αυτός βασίστηκε σε ανάλυση ποιοτικών δεδομένων (περιεχόμενο μηνυμάτων).
Πρότασή μας για μελλοντική έρευνα και περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας Moodle είναι (α) η προσθήκη συνθηκών/κριτηρίων αυτόματης απόδοσης διακριτικών που να συνδέονται με δεδομένα αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα πλαίσιο ασύγχρονης συζήτησης, όπως κεντρικότητα, εμπλοκή και τα οποία υπολογίζονται από υπάρχοντα αρθρώματα/πρόσθετα όπως SNA, LAe-R (Petropoulou et al., 2014), και (β) η ανάπτυξη αρθρωμάτων/πρόσθετων που να αυτοματοποιούν τη διαδικασία ανάλυσης περιεχομένου συζητήσεων και τα οποία θα μπορούν να συνδεθούν με αυτόματη απόδοση διακριτικών.

Αναφορές:
Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: computer conferencing in higher education. The Ιnternet and Ηigher Εducation, 2, 2-3, 87-105.
Papanikolaou, K., Tzelepi, M., Moundridou, M., & Petroulis, I. (2020). Employing Social Network Analysis to Enhance Community Learning. In Kumar V., Troussas C. (eds), Intelligent Tutoring Systems. ITS 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12149. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49663-0_41
Petropoulou, O., Kasimatis, K., Dimopoulos, I., & Retalis, S. (2014). LAe-R: A new learning analytics tool in Moodle for assessing students’ performance. Bulletin of the IEEE Technical Committee on Learning Technology, 16(1), 1.
Tzelepi, M., Makri, K., Petroulis, I., Moundridou, M., & Papanikolaou, K. (2020). Gamification in online discussions: How do game elements affect critical thinking? In Proceedings of the 2020 IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT). Tartu, Estonia: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICALT49669.2020.00035
Παπανικολάου, Κ., Μουντρίδου, Μ., Μακρή, Α., Τζελέπη, Μ., & Πετρούλης, Ι. (2018). Συνδυάζοντας Μηχανισμούς Παιγνιοποίησης και Εργαλεία Learning Analytics με σκοπό την οργάνωση μίας Κοινότητας Διερεύνησης στην πλατφόρμα Moodle. Στα Πρακτικά του MoodleMoot Greece 2018, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα. Ανακτήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2020 από https://moodle.com/wp-content/events/mootgr18/MoodleMootGR_2018-Tzelepi_Petroulis_Papanikolaou_Mountridou_Makri.pdf
Πετρούλης, Ι., Τζελέπη, Μ., & Παπανικολάου, Κ. (2019). Εφαρμογή τεχνικών παιγνιοποίησης σε Κοινότητες Διερεύνησης. Στα Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Αθήνα.

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί προϊόν ομαδικής δουλειάς, στην οποία έχουν συμμετάσχει τα ακόλουθα άτομα:
1. Μαρία Τζελέπη
2. Ιωάννης Πετρούλης
3. Κυπαρισσία Παπανικολάου
4. Μαρία Μουντρίδου
5. Αικατερίνη Μακρή

Room 1