Ilias Bisoukis

Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής με ειδικότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο
Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

The speaker's profile picture

Sessions

11-28
12:00
20min
Ενσωμάτωση του "moodle" στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η συμβολή του στη συνεργατική μάθηση
Ilias Bisoukis

Τελευταία, περισσότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης προσπαθούν να εντάξουν την ηλεκτρονική μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία (Magdin, 2016). Η χρήση του moodle, αποτελεί μια σύγχρονη διάσταση της παραδοσιακής διδασκαλίας, με σκοπό την αύξηση της επίδοσης, τον σεβασμό της διαφορετικότητας και την οικοδόμηση νέας γνώσης (Μπουλούτα, & Καραγιάννης, 2016). Σκοπός της παρουσίασης είναι η επισήμανση συγκεκριμένων δυνατοτήτων της διαδικτυακής πλατφόρμας moodle και η αξιοποίηση της στο Δημοτικό Σχολείο.
Η σχεδίαση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου εργαλείου, βασίζεται στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης και του κονστρουκτιβισμού, με σκοπό την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, τη δημιουργία και κατανόηση νέας γνώσης, καθώς και την ανάπτυξη συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης.
Η παρουσίαση επισημαίνει την εκτενέστερη χρήση των ειδών της αμφίδρομης διάδρασης που λαμβάνουν χώρα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης moodle, μεταξύ δασκάλου, μαθητή και τεχνολογικών εργαλείων, καθώς και του εκπαιδευτικού υλικού. Παρουσιάζονται τρόποι ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και ποικίλων συνεργατικών εργαλείων, με σκοπό την καλλιέργεια της συλλογικής κουλτούρας, καθώς και την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών, αλλά και μεταγνωστικών δεξιοτήτων.
Δημιουργούνται π.χ χώροι επικοινωνίας μαθητών και εκπαιδευτικού (forum), ενσωματώνονται συνεργατικά εργαλεία συγγραφής κειμένου και υλικού (wiki) κ.α, με στόχο την υποστήριξη, τη διαδραστική ανατροφοδότηση, τον διαμοιρασμό και τον αναστοχασμό των εμπειριών τους, ενισχύοντας παράλληλα τον σεβασμό μεταξύ των μαθητών (Μπουλούτα & Καραγιάννη, 2016)
Εκτός από τα εργαλεία συνεργατικής μάθησης του moodle, παρουσιάζεται μια ποικιλία εργαλείων που υποστηρίζουν τη διαχείριση του ηλεκτρονικού μαθήματος με την αυτοματοποίηση και τη διατήρηση ημερολογίου, δημιουργώντας υπενθυμίσεις του προγράμματος, για την ολοκλήρωση και τον προγραμματισμό της διάθεσης των μαθημάτων. Η αξιοποίηση των Μπλοκ (Blocks) και των Πηγών Πληροφοριών (Resources), υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό στη διαχείριση και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ακόμη και από τους μαθητές (κείμενα, εικόνες, παρουσιάσεις, βίντεο κλπ), την κοινοποίηση εκπαιδευτικών στόχων, αλλά και την οργάνωση ανάλογων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Λιοναράκης κ.ά, 2018)
Επιπρόσθετα, αναδύεται μια βασική λειτουργία του moodle, η "ανάθεση ρόλων", δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία της αυτονόμησης, της αυτορρύθμισης και της ανάπτυξης της δικής τους στρατηγικής μάθησης, καθώς και τη λήψη αποφάσεων (Gulbinskienė,.Masoodi, & Šliogerienė, 2017)
Συμπερασματικά, αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης του moodle στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί η συστηματική αναθεώρηση των παραδοσιακών μεθόδων μετάδοσης γνώσεων και η προώθηση της ευέλικτης και μεικτής διδασκαλίας ενισχύοντας τη μάθηση (Jackson, 2017)

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Gulbinskienė, D., Masoodi, M., & Šliogerienė, J. (2017). Moodle as Virtual Learning Environment in Developing Language Skills, Fostering Metacognitive Awareness and Promoting Learner Autonomy. Pedagogy Studies / Pedagogika, 127(3), 176–185. https://doi.org/10.15823/p.2017.47

Jackson, E. A. (2017). Impact of MOODLE Platform on the Pedagogy of Students and Staff: Cross-Curricular Comparison. Education and Information Technologies, 22(1), 177–193. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,sso&db=eric&AN=EJ1125341&site=eds-live&custid=s1098328

Konstantina, B., & Stephanos, K. (2016). Moodle an Effective Educational Form in Students Distance Electronic Courses. Journal of Regional & Socio-Economic Issues, 6(3), 26–33. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,sso&db=bsu&AN=119660925&site=eds-live&custid=s1098328

Λιοναράκης, Α., Παπαδημητρίου, Σ., Χαροφύλακα, Α.-Μ., Αγγέλη, Α., & Τζήλου, Γ. (2018). συμβολή των ψηφιακών εργαλείων στην υποστήριξη της μαθησιακής πορείας των φοιτητών/φοιτητριών της εξΑΕ: Μέρος Α: Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Open Education: The Journal for Open & Distance Education & Educational Technology, 14(1), 104–117. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,sso&db=ehh&AN=132541945&site=eds-live&custid=s1098328

Magdin,Μ.(2016). TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2016, volume 15 issue 3. Even in E-Learning is Important to Do Your Own Notes! Department of Computer Science, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia

Room 2